Pè̤ lò̤̌꤮ plǐ tôphu dǐku

Pè̤ lò̤̌꤮ plǐ tôphu dǐku

Li irǒ yětôba ma a o shyényě̤tó̤ rò́ atǒaryá ní̤dǎ lǎ ná kayǎli̤phú thǐ prè́. Ki thǐ ní̤huô̌bè li irǒ yětahe héma thǐ klyá꤮ thè́plòmo̤ní̤ nyǎprè́ thǐmyěcô prè́.

 

Thumbnail image