Irǒ htuthè́ ná cò́bè̌

Irǒ htuthè́ ná Cò́bè̌

Li irǒ yětôba ma a o shyétôtó̤ rò́ aryá ní̤dǎ lǎ dố thǐ nyě. Thǐ ki ní̤huô̌bè li irǒ yětahe rò́ thǐ kí thè́né̤htyabè tuố̤dû Byacè Cò́maryadu rò́ thǐ kí htuthè́htya cyá̤klò̌ dû È ní.

Thumbnail image