Ǔpě htwǒdulố ǔpǎ pě?

Ǔpě Htwǒdulố Ǔ Pǎpě? 


Cò́marya mo̤ pacè̤̌phú dố a thè́plò mwǒ̤plǐ.

Luka 9: 46-48. (Matteo 18:1-5, Marko 9:33-37)
 

         Byacè a khǒpacè̤̌ tahe krékryá̤ ní̤dyélǔ ná dố èthǐ aklè̌nuô, ǔpě kí htwǒdulố ǔ pǎpě, phúnuô. Jesǔ thè́nyě èthǐ atè̤tane̤ dố a thè́plòkǔ tahe akhu-akhyě a è́hyǎ pacè̤̌ tôprè̤ rò́ a nò̌hyǎ kahtòo lǔ dố akhǎshyé, rò́ a hé èthǐ, “Kayǎ dố a myá vǎmèthè rò́ a ki è́mo̤sû pacè̤̌phú thyáná yětôprè̤ tôprè̤prè̤ nuô a è́mo̤sû hò́ vǎ hò́. Rò́ kayǎ tôprè̤prè̤ dố a è́sû vǎ nuôma a è́sû prè̤ dố a nò̌hyǎlya̤ vǎ yětôprè̤nuô hò́. Me̤těhérò́, kayǎ dố a tane̤patí ní̤dyélố ané̤ dố thǐklè̌ tôprè̤prè̤ nuôma kayǎ dố a htwǒdulố ǔ hò́.”