Prè̤kyě̤thímí aryá

                    Prè̤kyě̤thímí aryá - Lihtuthè́htya (23:1-6)

 

Cò́marya tacṳ́prè̤ ma prè̤kyě̤ vǎ thyáná ǔ kyě̤ thímí.

Vǎ oryá̤ohtû̌ pǎcò́ tôcô꤮ to. A dyéomyě vǎ dố mi̤thuô̌lè̌khu, a thǔcuố vǎ dố htyěklǒ htwí thè́dǒ ahtû̌. A dyéshyohtyasò̌htya vǎ thè́htwǒprè̤ ahè̌re. Dố tè̤dyaduzṳ̂́nyá̤ amwi̤twó̤mwi̤ryá akǔ, a thǔcuố vǎ dố klyácò́klyáte̤. Vǎ cuốtuố̤ cò́ dố tè̤khítè̤lò̤ tè̤thyětè̤mé̤ akhǎlé̤ cò́ bèbè, vǎ thè́isě ná tôcô꤮ to. Me̤těhérò́, nè̤ otố̤kuô̌ ná vǎ, nè̤ imṳ̂̌ ná nè̤ ihtyábǒ me̤mo̤ ní̤ vǎ. Nè̤ taritaryǎ lốbǎ pé vǎ sèesèǒ dố vǎ khura tahe anyěhyǎ, nè̤ plò̤́ pé vǎ khuklò́ ná máuhtyě, vǎ bělò̤́ tǎ̤pò̤tǎ̤pè̤̌ cò́. Tè̤twó̤tè̤ryá ná tè̤mo̤tè̤pě̤ kí krwǒlṳ̂ má̤lakǒ kuô̌dû vǎ dố vǎ tè̤ohtwǒprè̤ tôhtû̌kayǎ akǔ pǎ, vǎ kí o dố Cò́marya tacṳ́prè̤ ahi tacṳ́prè̤ talèkrè́ pǎ.