Khwícò́phya tahe

  

  

Ké̤phǒdu ma Kyephǒgyi khwícò́phya dố aré̤lố ná amwi̤ luô̌htyěluô̌ké̤ lốǔ tôprè̤ hò́. Rò́ a pốní̤ Kayǎli̤ké̤ phú꤮ prè̤pro̤ tôprè̤nuô cò́. Bí è htû̌khè̌ nuôma a bò́htyóbò́khǒ ná Kǔlǎ rò́ a emaeklò̤ Li Pṳ́nò̤ ná Mr. O'Riley bí 16th January 1857 nuô, tè̤dyákyǎ ophúnuô hò́. Ki lǎmyámyá héma a opacè̤̌lya̤ bí ana 1768 nuôtôpho rò́ a thyěkyǎ bí ana 1868 nuô prè́.

  

  

 

 

KhwíTi (Ti Reh) ma Ké̤phǒdu aphúkhǔ tôprè̤ rò́ a htyapố aphè̌ khǎlé̤ bí aphè̌ thyěhtuô̌hò́ ana 1868 akhè̌nuô prè́. Phú꤮ aphè̌ héso okyǎ lǔnuôrò́ a bò́thyó plehyǎ ná Kǔlǎ. Phúnuôrò́ bí ana 1868 Lè̌ April akǔnuô, a emasè ná Kǔlǎ thyákuô̌ná aphè̌ nuô prè́. Bínuôma a emasè ná Dr. Vinton, tè̤dyákyǎ rǎokyǎ phúnuô hò́. KhwíTi pốní̤ kayǎké̤ ma a pốró̤ ní̤dyé prè́ná apuố̤ KhwíThyǎ (Thyǎrè) hénuô prè́. Khwíti htuô̌rò́ Khwíú htya ke. Khwíú htuô̌rò́ Khwísò htyahtwǒ ke khwí hénuô prè́.

 
 

KhwíByǎ (Byar Reh) ma Khwíké̤lya̤ nyǎ̤prè̤tôprè̤ hénuô. Bí è pố tyahíto nuôma Khwíú pốtè̤. Khwíú (Oo Reh) htuô̌rò́ Khwísò (Saw Reh). Khwísò htuô̌rò́ è hò́.  È htuô̌rò́ dốkhyěnuô Khwísu htyapố. Khwísu (Sureh) htuô̌rò́ Khwísò̌swe (Khwí Saw Shwe).  Khwísò̌swe amwi̤ kayǎ ma Cyǎrè hénuô. È ma Kyebogyi khwícò́phya dố anolố tôprè̤ hò́. Khwísò̌swe htuô̌rò́ Úphè̌ amá̤ Khwísu alye̤ pốtarí ke tè̤, tè̤dyákyǎ ophúnuô. Anaalè̌ ma ǔ thè́nyětǒ̤mání̤ pwǒ̤ pǎto akhuakhyě, khyáthè́dǒ rò́ pṳ̌thè́nyě lahyǎ dû ní. 
 

 


KhwíLǐphè̌ (Li Reh) ma tahehe è́ lǔ mwi̤ ná Phǒbyǎ hénuô. È ma Kyephǒgyi khwí má̤to.