Copyright

This website is sponsored by Kayah Catholics of Loikaw Diocese.

Tè̤dyéthè́nyě tè̤ritè̤kyǎ dố website yě anyě kayahlikaywebsite@gmail.com

Ki dyéluô̌ ná amwi̤ dố aruô tôcôcô ki oto héma lò̤̌꤮tè̤ritè̤kyǎ tè̤ní̤dû yě Kayah Catholics of Loikaw Diocese pṳ̂́mao lò̤̌.

The banner picture was taken by Khu Reh Hla Chay (Htǔ-Htyě-Phè̌-Bǔ). Credits to all the unknown pictures.