Kòmishye atè̤htû̌cěmyá tè̤ dố Kayǎ Li̤ Ké̤ nyě

Kòmishye atè̤htû́cěmyá tè̤ dố Karenni Ké̤ nyě yětôba ma tè̤dyákyǎ aliba dố a hésoluô̌ thè́nyě tǎ̤tǎ̤te̤te̤ ná kayǎ dò̌phúsophú lò̤̌꤮ plǐ thè́zṳ̂́ htulyakyǎ Karenni héhò́ mwi̤ yětôplò rò́ a è́taple khyě lahyǎ lǔmwi̤ khǎshyékhǎrya̤ ná Kayǎ Ké̤ nuô prè́.

Primary for Report of Karenni (Kayah) State 1950.jpg