Contact

Nè̤ thè́zṳ̂́ thǔhyǎ pè̤ tè̤ritè̤kyǎ ná tè̤plwǒhtû̌ dố alè̤̌ yěma aní̤. Ki nè̤ thè́zṳ̂́ sudyǎ pè̤ tè̤sudyǎ to, ki nè̤ thè́zṳ̂́ nò̌ hésûka̤khyě pè̤ ná nè̤ né̤ to héma nè̤ lodyé ná pè̤ nè̤ nwi̤ ná nè̤ email to.