T È̤ R YÁ B È N È̤  !

È́ mo̤sû n è̤ dố K ayǎ L K é̤ W è́sè́ kǔ !  

Pè̤ thè́krṳ̂̌ è́mo̤sû nè̤ dố pè̤ Kayǎ Li̤ Ké̤ Wè́sè́ kǔ rò́ thè́lò̤̌thè́lya̤ nuô̌myámyá dû ní꤮!
   

 

Ní̤dǎ "Mo̤ní̤ Kayǎ Li̤ Ké̤"  tè̤irǒ rò́ phyétǎ̤ bíyě